Dia de la Terra-
Dia de la Terra 2021 Virtual
27ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra (2022)
Fira per la Terra (edicions anteriors)
Revista Dia de la Terra
Fotografies de la Fira
Videos Dia de la Terra
Documents
Film 'Earth Days'
Registrar-se / Inscriure's a la Fira
Actualitat
Earth Day Network - EDN
Earth Day TV
Enllaços
+ Info FT2013
+ Info FT2014
+ Info FT2015


+ Info FT2014
   
 
Relació de fets referents a les traves que l'Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de Ciutat Vella, va posar al Dia de la Terra per a l'organització de la 19ena Fira per la Terra

21/1/2014: L'associació Dia de la Terra presenta al registre, un escrit adreçat a l'alcalde de la ciutat de Barcelona, adjuntant la memòria tècnica de la Fira per la Terra 29014, sol·licitant li sigui lliurada la corresponent llicència d'activitat a la via pública, per l'ocupació del Passeig Lluís Companys i, a la vegada, demanant que la Fira per la Terra sigui considerada una activitat d'interès públic i es signi un conveni entre l'Ajuntament i l'associació pel qual s'ecximeixi a la Fira del pagament de les taxes.

27/2/2014: la gerent del Districte de Ciutat Vella i el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona adrecen una carta a l'associació Dia de la Terra, demanant que l'associació aproti un seguit d'informació.

20/3/2014: l'associació Dia de la Terra entra al registre una carta adreçada als dos gerents, en la que dona resposta als requisits demanats pel que fa al Parc de la Ciutadella.

3/4/2014: l'associació Dia de la Terra entra al registre una carta adreçada als dos gerents, en la que dona resposta als requisits demanats pel que fa al Passeig Lluís Companys.

22/4/2014: l'associació Dia de la Terra rep un correu-e, signat per Júlia Torrado, d'Espai Públic-Esdeveniments de Centralitat, del Dte. de Ciutat Vella, en el que comunica que segons l'Article 21 del Decret 333/1998, de 24 de desembre sobre la comercialització i venda de pa, denega la llicència a 4 paradistes venedors de pa ecològic. Es dona la circusntància que, consultat l'esmentat Decret, no s'hi troba cap Article 21, doncs el Decret té solament 12 articles. (!?)

29/4/2014: l'associació Dia de la Terra lliura al registre de l'Ajuntament la memòria elèctrica de la Fira i la còpia de la pòlissa d'assegurances contractada.

3/5/2014: una setmana després de la Fira per la Terra, els Mossos d'Esquadre fan pública una nota el la que es diu que 'Una nena de 9 anys i una dona ingressen a un centre hospitalari després de comprar en una fira magdelenes fetes amb marihuana' i 'els Mossos d'Esquadra denuncien dues venedores ambulants que els van vendre els pastissos a la Fira per la Terra al Parc de la Ciutadella de Barcelona'.

5/5/2014: les agències de premsa es fan ressó de la noticia: 'Una niña de 9 años, intoxicada al comer magdalenas de marihuana en la Fira per la Terra'.

5/5/2014: l'associació Dia de la Terra fa pública una nota de premsa desmentint el que diuen els mitjans i explicant el que es fa a la Fira per la Terra.

19/5/2014: l'associació Dia de la Terra presenta recurs d'alçada davant l'alcalde de la ciutat contra L Resolució Llicència d'ús comú especial de la vía pública atorgada a l'associació Dia de la Terra per a la realització de la 19ena edició de la Fira per la Terra al Passeig Lluís Companys per haver estat denegada la llicència per a la venda de pa a diverses entitats, i sol·lictant que el Dte. de Ciutat Vella emeti la llicència en les mateixes condicions que en les anteriors edicions.

19/5/2014: l'associació Dia de la Terra lliura al registre un escrit posant sobre la taula un seguit de despropòsits del Districte de Ciutat Vella.

15/7/2014: el secretari de l'associació Dia de la Terra rep al seu domicili particular una carta del Director de Serveis Jurídics del Dte de Ciutat Vella, acompanyada d'una carta de la gerent del Dte. de Ciutat Vella, datada el 30 de maig de 2014, adreçada a l'associació Dia de la Terra, en la que la gerent acusa a l'associació d'incompliment dels termes de les autoritzacions d''ocupació de la via pública. També se l'informa de l'obertura d'expedients sancionadors en base als informes de la Guardia Urbana. I textualment manifesta: 'A tot això s'hia ha d'afegir el greu incident d'intoxicació de dues persones, una d'elles menor, pel consum de productes alimentaris a l'edició de la Fira per la Terra que contenien marihuana'. I la carta de la gerent conclou: 'us informem que s'ha decidit no atrogar novament cap autorització per la celebració de la Fira per la Terra'. Des de l'associació preguntem públicament a la gerent: qui ho ha decidit? en quin organ de govern? on és l'acord de la decisió? en quina acta figura escrit?
 
24/7/2014: a la vista de les infundades acusacions de la Gerent de Ciutat Vella, l'associació Dia de la Terra decideix lliurar al registre un llarg  escrit adreçat a l'alcalde de la ciutat de Barcelona, on desmenteix, fil per randa, les acusacions de la Gerent i es demana a l'alcalde que es deixi sense efecte l'escrit de la gerent del 30 de maig, donat que podria ser considerat un presumpte intent d'intimidació que contravé l'ètica del cos de funcionaris de l'administració local.

31/7/2014: l'associació Dia de la Terra lliura al registre del Dte. de Ciutat Vella un escrit en el que demana una entrevista entre la junta directiva de l'associació i la regidora, Mercé Homs, màxima responsable política del Dte., per posar ben clars els termes de la relació entre l'associació Dia de la Terra i el Dte. de Ciutat Vella, de cara a organitzar la celebració anual del Dia de la Terra a Barcelona, especialment per l'edició de 2015, quan serà la 20ena edició de la Fira.

17/10/2014: el secretari de l'associació Dia de la Terra, rep al seu domicili particular, una carta del Director dels Serveis Jurídics del Dte. de Ciutat Vella, Andreu Martínez Hernández, contenint la resposta a l'escrit de l'associació del 24 de juliol. Adjunt a la carta hi ha un document titulat Infome - Proposta que s'emet a la vista de les al·legacions formulades en la instància de JPB, en representació de l'Associació Dia de la Terra, datat el 16/10/2014 i signat pel Director del Servei i secretaria delegada, Andreu Joan Martínez Hernández i per la gerent, Mercé Massa i Rincon. 

10/2014: el secretari de l'associació Dia de la Terra troba en la bústia del seu domicili particular 10 notificacions d'obertura d'expedients del Dte. de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona a l'Associació Dia de la Terra (5 per "venda de productes no autoritzats en l'ocupació de l'espai públic" i 5 per "ocupació d'espai públic sense llicència"). Com a resposta, el secretari de l'associació lliura al registre del Dte. de Ciutat Vella un escrit en el que manifesta "M’adreço a vostè per posar en el seu coneixement que per error l’Ajuntament de Barcelona ha dirigit incorrectament al meu domicili particular un munt de notificacions d’inici d’expedients sancionadors dels quals l’interessat o afectat és una altra persona, concretament l’entitat Associació Dia de la Terra, l’adreça de la qual no coincideix pas amb el meu domicili." i "En ser incorrectes les notificacions adreçades al meu domicili particular, diferent del domicili de l’entitat afectada, i atès el seu contingut desfavorable per l’afectada, l’Ajuntament haurà de procedir a la seva anul·lació."

3/11/2014: l'associació Dia de la Terra adreça una carta a la Síndica de Greuges de l'Ajuntament de Barcelona, exposant les queixes de l'Associació Dia de la Terra pel maltracte rebut per part de la gerència del Dte. d Ciutat Vella pel fet que aquesta vulnera els drets ciutadans en l'atorgament de la llicància per realitzat la Fira per la Terra.

18/11/2014: la Síndica de Greuges respon a l'associació amb una carta en la que manifesta que: "la síndica no pot supervisar l'assumpte plantejat perquè es troba pendent de resolució judicial".

23/12/2014: l'associació Dia de la Terra es torna adreçar per carta a la síndica acceptant les explicacions donades, però solament pel que fa a l'edició de la Fira per la Terra 2013, que és la que està pendent de resolució judicial. En la carta l'associació posa de manifest un seguit d'irregularitats i comportaments per part del Districte de Ciutat Vella pel que fa a l'edició de la Fira per la Terra 2014 i demana a la síndica que actui, donada la vulneració greu dels drets bàsics de reunió, d'expressió pública i d'actuació. 

27/1/2015: es reben a la seu social de l'Associació Dia de la Terra 7 cartes de l'Aj. de Bcn. notificant 7 resolucions de sanció, on es pot llegir: 
- "IMPOSAR la sanció de 300€ contra l'ASSOCIACIO DIA DE LA TERRA com a responsable de la infracció detectada a Passeig Lluís Companys 2, en data 07/07/2014 consitent en Venda de productes no autoritzats en l'ocupació de l'espai públic , la qual constitueix una infracció Lleu . . . . " (3 notificacions).
"IMPOSAR la sanció de 901,52€ contra l'ASSOCIACIO DIA DE LA TERRA com a responsable de la infracció detectada a Passeig Lluís Companys 2, en data 07/07/2014 consitent en Ocupació de l'espai públic sense llicència, la qual constitueix una infracció Molt greu . . . . " (4 notificacions).
Es de destacar, que el 7 de juliol de 2014, l'assocoació Dia de la Terra no va fer cap activitat al passeig Lluís Companys (!), i que totes les sancions s'imposen sobre una sola parada . . . . 

25/2/2015: l'Associació Dia de la Terra, que no està en absolut d'acord amb l'actuació de l'Aj. de Bcn, ha interposat singles recursos d'alçada contra les 7 resoluciones de sanció. Per això, ha entrat al registre de l'Aj. de Bcn. els 7 Recursos d'alçada, 4 contra les sancions molt greus i 3 contra les lleus: 

 
Qui som?
Què fem?
On ens pots trobar?
Xarxes amb les que col·laborem
Memòria d'activitats
Hi sou convidats/des
Instruccions
Participants
Cartell
Programa
26ena. Fira per la Terra
25ena. Fira per la Terra
24ena. Fira per la Terra
23ena. Fira per la Terra
22ena. Fira per la Terra
21ena. Fira per la Terra
20ena. Fira per la Terra
19ena. Fira per la Terra
18ena. Fila per la Terra
17ena. Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13a Fira per la Terra
12a Fira per la Terra
11a Fira per la Terra
10a Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
any 2022
any 2021
any 2020
any 2019
any 2018
any 2017
any 2016
any 2015
any 2014
any 2013
any 2012
any 2011
any 2010
any 2009
any 2008
any 2007
any 2006
any 2005
any 2004
any 2003
any 2002
any 2001
any 2000
any 1999
any 1998
19ena Fira per la Terra
18ena Fira per la Terra
17ena Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13ena Fira per la Terra
12ena Fira per la Terra
11ena Fira per la Terra
10ena Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
Dia de la Terra - Fira per la Terra
13a. Fira per la Terra
14a. Fira per la Terra
15a. Fira per la Terra
16a. Fira per la Terra
17a. Fira per la Terra
18a. Fila per la Terra
19a. Fira per la Terra
20a. Fira per la Terra
21a. Fira per la Terra
22a. Fira per la Terra
23a. Fira per la Terra
24a. Fira per la Terra
25a. Fira per la Terra
26a Fira per la Terra
27a Fira per la Terra
El compromís verd
La Carta de la Terra
Inscripció tancada
Notícies
Campanyes