Dia de la Terra-
Dia de la Terra 2021 Virtual
27ena Fira per el Dia de la Terra - Mercat de la Terra (2022)
Fira per la Terra (edicions anteriors)
Revista Dia de la Terra
Fotografies de la Fira
Videos Dia de la Terra
Documents
Film 'Earth Days'
Registrar-se / Inscriure's a la Fira
Actualitat
Earth Day Network - EDN
Earth Day TV
Enllaços
+ Info FT2013
+ Info FT2014
+ Info FT2015


+ Info FT2013
   
 
Relació de fets referents a les traves que l'Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de Ciutat Vella, va posar al Dia de la Terra per a l'organització de la 18ena Fira per la Terra


- 28/3/2013: En haver comunicat al Dte. de Ciutat Vella de l'Aj. de Bcn, les dates per a la celebració de la 18ena. Fira per la Terra, l'associació del Dia de la Terra rep una notificació dels Serveis Tècnics del Dte.amb un informe tècnic de deficiències esmenables.

- 4/4/2013: l'associació Dia de la Terra adreça tres escrits, un a l'Alcalde de Barcelona, un altre a la Regidora del Dtre de Ciutat Vella i un altre als Serveis Tècnics del Dte, sol·licitant el lliurament de la llicència municipal en les mateixes condicions que en les edicions anteriors de la Fira per la Terra.

- 17/4/2013: l'associació Dia de la Terra adreça un altre escrit al Serveis Tècnics del Dte. de Ciutat Vella, argumentant les raons que assisteixen a l'associació i sol·licitant, una altra vegada, el lliurament de la llicència municipal en les mateixes condicions que en les edicions anteriors de la Fira per la Terra. Tam,bé es lliura còpia d'aquest escrit a l'Alcalde i a la Regidora de Ciutat Vella.

- 19/4/2013: el director de Serveis Jurídics i Secretaria delegada del Dte. de Ciutat Vella, emet la llicència per a ús comú especial de la via pública, per a la realització de la Fira per la Terra, condicionada a que 'els responsables de la organització presentin en el termini d'1 mes les fitxes individuals de cadascun dels participants de la Fira, amb la informació mínima de: dades personals i metres ocupats, a fi d'emetre llicències individuals amb la corresponent taxa de venda no sendentària'. 

- 2/5/2014: l'Alcalde de Bcn adreça una carta a l'Associació Dia de la Terra, donant resposta a la carta del 4/4/2013.

- 13/05/2013: l'Associació Dia de la Terra adreça un escrit a l'Alcalde, en reposta a la seva carta del 2/5/2013.

- 13/5/2013: l'Associació Dia de la Terra presenta un Recurs d'Alçada davant l'Alcalde de Bcn, demanant que s'emeti una nova llicència que s'ajusti estrictament a les Ordenances Municipals, donat que la condició imposada no s'ajusta a les Ordenances Municipals.

- 30/9/2013: el Director dels Serveis Jurídics - Secretari del Districte de Ciutat Vella, envia un escrit a l'Associació Dia de la Terra que diu "Us comunico que en data 3 de juny de 2011 l'Alcaldia ha disposat: DESESTIMAR el Recurs d'alçada interposat per l'Associació Dia de la Terra contra la resolució de la Gerent del Dte. de Ciutat Vella de data 19 d'abril de 2013 que atroga a l'Associació Dia de la Terra llicència d'ús comú especial de la via publica per a la 18 Edició dela Fira per la Terra a Pg. Lluis Companys i condicionada a que els responsables de la organització presentin en el termini d'1 mes les fitxes individuals de cadascun dels participants a la fira, atés que la condició imposada respon a l'aplicació de la normativa aplicable."

10/10/2013: l'Associació Dia de la Terra adreça un escrit a l'Alcalde de Bcn, proposant-li "l'establiment d'un conveni de col·laboració per organitzar la Fira per la Terra a la ciuta de Barcelona, que contempli a la Fira per la Terra com una activitat d'interés públic per la ciutat, donat que promou els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022."

28/11/2013: l'Associació Dia de la Terra, presenta al Deganat del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona un escrit de Recurs Contenciós Administratiu contra la Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. 

9/1/2004: el secretari del Jutjat Contenciós Administratiu num. 11 de Barcelona comunica a l'associació Dia de la Terra, el Decret d'admissió a tràmit el Recurs Contenciós Admministratiu.

23/9/2014: el procurador dels tribunals, que representa a l'associació Dia de la Terra, presenta l'escrit d'al·legacions del recurs contenciós-administratiu.

13/5/2015: te lloc la vista oral del contenciós-administratiu. En Pep Puig, secretari de l'associació Dia de la Terra hi declara com restimoni.

25/5/2015: el Jutjat contenciós-administratiu número 11 de Barcelona fa pública la sentència. 
Qui som?
Què fem?
On ens pots trobar?
Xarxes amb les que col·laborem
Memòria d'activitats
Hi sou convidats/des
Instruccions
Participants
Cartell
Programa
26ena. Fira per la Terra
25ena. Fira per la Terra
24ena. Fira per la Terra
23ena. Fira per la Terra
22ena. Fira per la Terra
21ena. Fira per la Terra
20ena. Fira per la Terra
19ena. Fira per la Terra
18ena. Fila per la Terra
17ena. Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13a Fira per la Terra
12a Fira per la Terra
11a Fira per la Terra
10a Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
any 2022
any 2021
any 2020
any 2019
any 2018
any 2017
any 2016
any 2015
any 2014
any 2013
any 2012
any 2011
any 2010
any 2009
any 2008
any 2007
any 2006
any 2005
any 2004
any 2003
any 2002
any 2001
any 2000
any 1999
any 1998
19ena Fira per la Terra
18ena Fira per la Terra
17ena Fira per la Terra
16ena Fira per la Terra
15ena Fira per la Terra
14ena Fira per la Terra
13ena Fira per la Terra
12ena Fira per la Terra
11ena Fira per la Terra
10ena Fira per la Terra
9a Fira per la Terra
8a Fira per la Terra
7a Fira per la Terra
6a Fira per la Terra
5a Fira per la Terra
4a Fira per la Terra
3a Fira per la Terra
2a Fira per la Terra
1a Fira per la Terra
Dia de la Terra - Fira per la Terra
13a. Fira per la Terra
14a. Fira per la Terra
15a. Fira per la Terra
16a. Fira per la Terra
17a. Fira per la Terra
18a. Fila per la Terra
19a. Fira per la Terra
20a. Fira per la Terra
21a. Fira per la Terra
22a. Fira per la Terra
23a. Fira per la Terra
24a. Fira per la Terra
25a. Fira per la Terra
26a Fira per la Terra
27a Fira per la Terra
El compromís verd
La Carta de la Terra
Inscripció tancada
Notícies
Campanyes